Heb jij online, op je social media wel de juiste uitstraling?

de_gelukkigste-mensen-maken-het-beste-van -alles

Mag ik je helpen? Heb jij online, op je social media wel de juiste uitstraling? Als je wilt, kun je alvast mijn gratis tips downloaden. 10 tips voor een betere profielfoto https://fotofriesland.nl/berichten/uncategorized/10-tips-betere-profielfoto heb je een prima foto, maar wil je een wat zakelijker uitstraling? Een professionele foto kost geld, maar een verkeerde uitstraling kost klanten. … Lees meer

Onbewuste beïnvloeding via je profielfoto

Van Frankwatching komt het onderstaande artikel Een profielfoto kan je online profilering maken of breken. Zonder dat je je dat realiseert, kan je foto zorgen voor een totaal verkeerde indruk. Uit recent onderzoek blijkt dat er een simpele voorwaarde is om met je profielfoto een betrouwbare, competente en aantrekkelijke indruk te maken. Ben jij benieuwd of … Lees meer

Ervaring opdoen in een ruime Fotostudio in Leeuwarden?

Een echt vaderdag cadeau, een ochtend of een middag in een fotostudio bezig mogen zijn. Ervaring opdoen in een  Fotostudio in Leeuwarden, in hartje centrum van de stad? 1 minuut van het station. Zeer geschikt voor fotoshoots met een model, kinderportretten, maar ook voor productfotografie. Bel of mail voor een afspraak.  

Kan ik die foto gebruiken?

Kan ik die foto gebruiken?

Een bloggende misdaadjournalist heeft een vette rekening aan zijn broek hangen voor het ‘framen’ (citeren van foto’s). Het is een terugkerende vraag bij bloggers, reclamebureaus en eigenlijk iedereen die regelmatig iets online publiceert: hoe zit het ook alweer met foto’s die van internet zijn gehaald? Mag je die zomaar gebruiken of zijn foto’s auteursrechtelijk beschermd, ook als ze op internet staan?

Inbreuk op auteursrechten fotograaf
De meeste foto’s en afbeeldingen die te vinden zijn op internet, zijn auteursrechtelijk beschermd. De fotograaf heeft als auteursrechthebbende het exclusieve recht om zijn foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hij kan anderen dus verbieden zijn foto te gebruiken of daar juist toestemming voor geven, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden kunnen een licentievergoeding (royalty) zijn, maar ook beperkingen zoals een verbod op het bewerken van de foto of het gebruiken in een negatieve context.

Vaak is lastig te achterhalen wie de maker van de foto is, laat staan om contact op te nemen om toestemming te verkrijgen de betreffende foto te gebruiken. Als dat niet lukt en de foto wordt toch gebruikt, is dat een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf, tenzij een uitzondering van toepassing is (waarover later meer).

Verwijderen en betalen
De fotograaf (of zijn agent of het stockbureau) kan de gebruiker in dat geval verzoeken (vaak: sommeren) de foto te verwijderen en een vergoeding vragen voor het gebruik. Het verwijderen is meestal niet zo bezwaarlijk, maar de gevraagde vergoeding kan hoog zijn: twee- of driemaal de ‘gebruikelijke’ licentievergoeding. Zo’n vordering wordt onderbouwd door aansluiting te zoeken bij de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie of andere voorwaarden. Een argument dat vaak wordt gebruikt is dat wanneer slechts éénmaal de gebruikelijke licentievergoeding gevraagd zou worden, de inbreukmakende gebruiker van de foto in een gunstigere positie gebracht zou worden dan gebruikers die wel netjes vooraf toestemming vragen en betalen. Daarnaast kan ook nog een vergoeding worden gevraagd voor het ontbreken van naamsvermelding en een vergoeding van eventuele juridische kosten. Alles bij elkaar kan dat flink oplopen voor 1 gecopy-paste fotootje. Het is dus de vraag of dat wel helemaal redelijk is.

Wat zeggen rechters hierover?
Het uitgangspunt is dat er inbreuk is gemaakt op de auteursrechten van de fotograaf. Dat er een vergoeding betaald zal moeten worden, is dan ook meestal redelijk. Waar houden rechters rekening mee bij het bepalen van een redelijke vergoeding?

De schade als gevolg van een auteursrechtinbreuk is meestal niet precies vast te stellen. Daarom zal de schade moeten worden begroot met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:97 BW.
De aard van de schade is vaak een gederfde licentievergoeding. Bij de begroting van die schade kan worden aangeknoopt bij de tarieven die de fotograaf normaliter hanteert voor het gebruik van zijn foto (na gegeven toestemming).
Uitgangspunt is de economische waarde van de foto: wat kost het om de foto normaal gesproken gedurende een bepaalde tijd op een website te gebruiken?
De algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie zijn in principe niet van toepassing. Er is immers geen contractuele relatie tussen de fotograaf en de inbreukmaker waarop deze (of andere) voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Het auteursrecht biedt geen ruimte voor het opleggen van boetes. Een vergoeding van twee- of driemaal de normale gebruiksvergoeding kan gezien worden als boete en daarom niet redelijk zijn.
Het kan wel redelijk zijn een verhoging op de gebruikelijke licentievergoeding toe te passen vanwege verminderde exploitatiemogelijkheden voor de fotograaf.
Een fotograaf kan ook schade lijden door het ontbreken van naamsvermelding of bronvermelding.
Er is geen plaats voor verhoging met BTW omdat over schadevergoeding als zodanig geen BTW verschuldigd is.
Wordt de foto commercieel gebruikt of juist op een niet commerciële website? Wordt de website veel bezocht of slechts door een beperkte, min of meer vaste groep?
Was de foto al eerder rechtmatig openbaar gemaakt en is de foto inmiddels verwijderd?
Welke vergoedingen worden toegewezen?
Dat hangt dus onder meer af van de hiervoor genoemde factoren en de overige omstandigheden van het geval. De afgelopen jaren werden in rechtszaken in Nederland bijvoorbeeld de onderstaande vergoedingen toegewezen:

vergoedingen foto's
vergoedingen foto’s

Wanneer mogen foto’s wel worden gebruikt?
Foto’s mogen wel worden gebruiken wanneer er een uitzondering op het auteursrecht van toepassing is, wanneer de foto’s inmiddels tot het publieke domein behoren of wanneer zij bijvoorbeeld onder een Creative Commons-licentie beschikbaar zijn gesteld.

Citaatrecht
De belangrijkste uitzondering in deze context is het citaatrecht (artikel 15a Aw). Hoewel de wet dit niet expliciet bepaalt, wordt aangenomen dat het citaatrecht ook geldt voor beeldcitaten. Op basis van deze uitzondering kan het derhalve toegestaan zijn een foto als citaat te gebruiken bij een blog.

De geciteerde foto moet dan wel rechtmatig openbaar zijn gemaakt, wat met foto’s op internet vaak lastig is vast te stellen. Verder moet het citaat proportioneel en functioneel zijn. Dat betekent dat de foto niet groter mag zijn dan nodig en redelijk is en dat de foto een functie moet hebben met betrekking tot de context waarin hij wordt gebruikt. Het is dus niet toegestaan een foto enkel ter ‘versiering’ van een blog over te nemen. Ten slotte moet voor zover mogelijk de naam van de fotograaf en de bron worden vermeld.

Persexceptie
Daarnaast kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de persexceptie (artikel 15 Aw). Op basis van deze uitzondering mogen persmedia nieuwsberichten of vergelijkbare artikelen in zijn geheel overnemen van andere persmedia. De bron en de naam van de fotograaf moeten ook hier op duidelijke wijze worden vermeld. Deze uitzondering is (uiteraard) niet van toepassing wanneer het auteursrecht uitdrukkelijk wordt voorbehouden.

Het is maar de vraag of een blog kwalificeert als “persmedium”. Dit is het geval wanneer de blog periodiek wordt vernieuwd en op de blog nieuwsberichten worden gepubliceerd. In de rechtspraak is over diverse blogs echter ook aangenomen dat dat geen persmedium was.

Publieke domein
In Nederland zijn foto’s slechts voor een bepaalde periode auteursrechtelijk beschermd. Na deze periode vervallen de auteursrechten en behoren de foto’s toe aan het publieke domein. Dit betekent dat de foto’s zonder toestemming, licentievergoeding of bronvermelding kunnen worden gebruikt. Foto’s zijn in principe tot 70 jaar na het overlijden van de maker auteursrechtelijk beschermd. Wanneer de maker onbekend of een rechtspersoon is, vervallen de auteursrechten 70 jaar na de eerste openbaarmaking van de foto.

Creative Commons
Sommige foto’s worden onder een Creative Commons-licentie beschikbaar gesteld. De maker heeft er dan voor gekozen om zijn werk onder bepaalde voorwaarden, die zijn neergelegd in standaardlicenties, te delen met anderen. Gebruikers mogen deze werken dus gratis gebruiken, mits zij zich houden aan de voorwaarden van de betreffende licentie. Er zijn vier voorwaarden waarop de Creative Commons-licenties zijn gebaseerd:

naamsvermelding: verveelvoudigen en openbaar maken mag, mits de naam van de maker wordt vermeld;
niet-commercieel:verveelvoudigen en openbaar maken mag, mits niet voor commerciële doeleinden;
geen afgeleide werken: verveelvoudigen en openbaar maken mag, mits het werk in de originele staat blijft (dus geen bewerkingen);
gelijk delen: verveelvoudigen, openbaar maken en bewerken mag, mits de bewerking onder dezelfde licentie wordt vrijgegeven als het originele werk.
Op grond van deze voorwaarden zijn in totaal zes verschillende licenties mogelijk. Naamsvermelding is bij alle zes de licenties verplicht.

Foto’s die onder een Creative Commons-licentie zijn uitgebracht, zijn onder andere te vinden op Flickr (via de Flickr-zoekmachine Photopin) en via de Creative Commons zoekfunctie.

Conclusie
De meeste foto’s op internet zijn auteursrechtelijk beschermd. Als je geen toestemming van de auteursrechthebbende hebt, dan kan deze verwijdering en een vergoeding vorderen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de omstandigheden van het geval. De meest voorkomende uitzonderingen zijn het citaatrecht, de persexceptie, het publieke domein en een CC-licentie. Let daarbij goed op de voorwaarden voor elke uitzondering.

Met dank aan Marieke Neervoort mag ik het artikel hier plaatsen;

Kan ik die foto gebruiken?

Ondernemersdag voor fotografen

Ondernemersdag voor fotografen Op 16 september wordt in hotel Hollands Venetië in Giethoorn de bootcamp succesvol ondernemen voor fotografen gehouden. De dag wordt georganiseerd door de Fotografenfederatie in samenwerking met BCIP trainingen en is een idee van de SVFN. Tijdens de dag staan de ondernemersvaardigheden van fotografen centraal en er wordt onder andere gesproken over … Lees meer

Fotografie nieuws

Fotografie nieuws

Headline for Photography news, editorials, and blog/magazine-style sites
 REPORT
16 items   26 followers   3 votes   1.93k views

Photography news, editorials, and blog/magazine-style sites

Great sites to keep up with the latest in photography & pick up some new tips here and there.

May 26, 2012 - fstoppers.com - 137
Fstoppers

"Fstoppers is a community based website that promotes photographers and videographers by showcasing their latest behind the scenes videos and productions."

Fstoppers on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/Jmwsmx

May 26, 2012 - slrlounge.com - 146
SLR Lounge

Photography Tutorials, Photography Tips, Lightroom and Photoshop Lessons, Photography Equipment Reviews, Wordpress Themes

SLR Lounge on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/MEmd1u

May 26, 2012 - chasejarvis.com - 158
Chase Jarvis Blog

"Welcome to the untold story--the black box--of commercial photography.

If you’ve ever seen/heard one of my speaking engagements, you’ve probably heard me talk about the Black Box. It’s the name I’ve given to “what the world of advertising photography looks like to a new or aspiring photographer.” Something goes it one end of the box (the request, the pitch, the job offer, etc) and something comes out the other end (finished images, photog getting paid, satisfied client, etc). And what happens in between is a total and complete mystery to most. Only the people who are operating in the industry, within this Black Box, know what goes on inside."

Chase Jarvis on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/K8dNNX

May 26, 2012 - zackarias.com - 162
Zack Arias • Blog

Zack Arias uses his blog as both a place where he'll post very useful resources/guides/tutorials as well as place simply to share his recent work. In my opinion, even his more "personal" posts are thought provoking and worth checking out, but if you want to strictly focus on "traditional educational material", you can do so by navigating along the various "categories" in the sidebar (ones such as "Critique", "Resources", "Philosophy", "Technique" etc. ...really, go through the archives under those categories, there's some seriously great content).

Zack Arias on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/L35Abn

May 26, 2012 - stuckincustoms.com - 165
Stuck In Customs | Trey Ratcliff

Seriously, check out Stuck In Customs even if you hate HDR.

"Featuring Trey Ratcliff's fine art photography and beautiful travel photography, his free HDR Tutorial, photography tips, digital camera reviews and more"

Learn more about Stuck In Customs on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/LEoyHL

May 26, 2012 - adorama.com - 135
Adorama Learning Center

Expert photography blogs, tips, techniques, camera reviews

May 26, 2012 - popphoto.com - 166
Popular Photography Magazine | Pop Photo

"Digital Camera Reviews, Photography Tips, Buying Guide

Photography, cameras, tips, reviews, news & everything you need to hone your photo skills and become a pro. From the editors of Popular Photography Magazine"

Popular Photography Magazine on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/LbF3bf

May 26, 2012 - rising.blackstar.com - 138
Black Star Rising

"Since its historic beginnings in the golden age of American photojournalism, the Black Star photographic agency has been committed to mentoring both its photographers and its clients.

Black Star Rising is an attempt to extend this ethos of teaching — and caring — to a broader audience.

This is a group blog featuring articles to educate professional photographers, aspiring pros, and photography buyers alike. Our stories offer advice and viewpoints on the art and business of photography, based on the personal experiences of our contributors. We give our bloggers the freedom to write about issues of interest to them. All we ask is that blog contributions address substantive issues, be at least 500 words in length, and be written from a first-person perspective.

Black Star Rising articles are not intended as one-way communication, but as the beginning of an ongoing dialogue with those who come to our site. In fact, we often publish guest posts by readers inspired by a regular contributor’s post. We encourage this kind of unfettered give and take."

Black Star Rising on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/LR3CQz

May 26, 2012 - petapixel.com - 127
PetaPixel

"The coolest blog on the Internet for photography enthusiasts! Photo and camera industry news."

May 26, 2012 - photoresourcehub.com - 165
Photo Resource Hub (previously branded as Going Pro)

Here’s the challenge in our industry. Everything is so segmented. There are some great programs going on, but you might not know about them. There are some incredible videos with amazing educational value, but more than likely you never saw them. There are photographers, filmmakers and manufacturers who you should have in your network, but you’ve never met them. In the end they all make up an invaluable resource to helping you build your skill set and marketing, but you’re already being bombarded with mailings and might not know where to go next.
So, while we know that one site can’t provide you with everything, we’re going to do our best to give you “one stop shopping”. Our goal is to create one hub that you can visit every morning and learn one thing new, meet one more photographer you should know and plan for an upcoming workshop you might never have heard about.

May 26, 2012 - luminous-landscape.com - 154
The Luminous Landscape

"The web's most comprehensive site devoted to the art of landscape and nature photography using traditional as well as digital image processing techniques."

The Luminous Landscape on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/MEgVmE

May 26, 2012 - kenrockwell.com - 159
KenRockwell.com

"Photography, How to Take Better Pictures, Recommended Cameras, Nikon, Canon and LEICA Camera and Lens Reviews, and more!"

May 26, 2012 - aphotoeditor.com - 128
A Photo Editor

"A Photo Editor (APE) is edited by Rob Haggart, the former Director of Photography for Men's Journal and Outside Magazine. Contributors include fine art photographer Jonathan Blaustein (@jblauphoto), Creative Director Heidi Volpe, photography consultant Suzanne Sease and Production Director Jess Dudley of Wonderful Machine."

Articles are often about business/legal and the industry - not apertures & shutter speeds.

A Photo Editor on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/Krhwoj

14

Pixiq

May 26, 2012 - pixiq.com - 141
Pixiq

Photography resources, tips, and news from top photo experts in one place. The Photo World In Focus.

Pixiq on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/MPEzwB

Jun 01, 2012 - lighting-essentials.com - 158
Lighting Essentials

"Learn Lighting, Photography, Fashion and Editorial Portraiture on Location and In Studio. Portable Strobes, Studio Flash and Natural Light Photography

Lighting for Photographers, Photographic Tutorials, Assignments, Learn to Light for Photography"

Lighting Essentials on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/L8YqGs

May 26, 2012 - pdnonline.com - 145
PDN (Photo District News)

"the award-winning monthly magazine for the professional photographer, has been covering the professional photographic industry for over three decades. PDNonline.com provides up-to-the-minute industry updates, news, contest information and much more"

PDN is part of the Nielsen Photo Network.
Learn more about the Nielsen Photo Network's other sites for photographer on Aggregat-r.com [Discover the best photography resources on the web]
http://bit.ly/LghtKi